RATARSTVO
ĐUBRENJE ZA JARE KULTURE: JARA PŠENICA, JARI JEČAM, JARA ZOB

Žitarice, ozime i jare, vrlo su slične kulture, pa su i uslovi njihovog gajenja takođe slični, a način i vreme obrade, đubrenja i setve podjednaki su za sve jare kulture. Osnovna obrada i đubrenje za jare kulture, isto kao i za ozime trebala se obaviti u jesen, kako bi zemljište preko zime promrzlo i bilo bolje strukture za pripremu u proleće. Uz jesensko oranje treba obaviti i osnovno đubrenje i to zaoravanjem. U ovom đubrenju je najbolje uneti dve trećine fosfora i kalijuma, malo azota i to kroz 300-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvožđem(Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20 i zaorati.

Kako su u nekim područjima vremenski uslovi još vrlo nepovoljni, a već je početak marta, treba požuriti s pripremom zemljišta za setvu jare pšenice, jarog ječma ili zobi. Upravo zato su u prednosti oni koji su osnovno đubrenje napravili u jesen. Rokovi setve za jaru pšenicu su od polovine februara do polovine marta, za jari ječam su najraniji i to već od kraja januara, u februaru, najkasnije do polovine marta, a za jaru zob u prvoj polovini marta. Najkasnije se može sejati jara zob. Prema tome jari ječam i jara pšenica se mogu sejati najkasnije do polovine marta, zob malo duže, a sve što se seje kasnije predstavlja rizik, jer još treba obaviti pripremu zemljišta za setvu i predsetveno đubrenje.Jare kulture treba intenzivnije đubriti s obzirom na kraću vegetaciju i povećana ispiranja.

Oni koji osnovno đubrenje nisu obavili u jesen, a vremenske prilike budu nepovoljne i prođu optimalni rokovi setve, trebaju razmislitii da li uopšte sejati.

Ako je izostalo jesenje đubrenje onda za jaru pšenicu u predsetvenoj pripremi treba pođubriti s 250-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvožđem (Fe) i cinkom(Zn) ili ako je zemljište siromašno fosforom sa NPK 10-30-20. U predsetvenoj pripremi može se dodati i 150-200 kg/ha Uree 46% N i tada nije potrebno prihranjivati, a ako se ne dodaje Urea 46%N onda se prihranjuje u busanju s 200-250 kg/ha KAN 27% N + 4,8MgO.

Kod jarog ječma je veoma važna rana setva a ukupno đubrenje se vrši pre setve.Jari ječam uz đubrenje u osnovnoj obradi zemljišta s 200-300 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvožđem (Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20, u pripremi zemljišta za setvu treba pođubriti s 200-300 kg/ha NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15 sa gvožđem(Fe) i cinkom(Zn).

Za jaru zob takođe je trebalo osnovno pođubriti u jesen, ali ako nije, predsetveno treba pođubriti s oko 600-700 kg/ha NPK 15-15-15 sa gvožđem(Fe) i cinkom(Zn).

U vegetaciji se prihranjuje uglavnom samo jara pšenica jer su ječam i zob kulture nežne stabljike vrlo osetljive na poleganje pa posebnu pažnju treba posvetiti primeni azota. Previsoka količina azota utiče na poleganje stabljike.

Kod izbora površine za setvu jarih kultura treba voditi računa da ih je najbolje gajiti u plodoredu i to po mogućnosti iza neke okopavine ili zrnaste mahunarke jer će se tako osigurati viši prinosi nego gajenjem u monokulturi.

OSNOVNO ĐUBRENJE U JESEN:
300-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvožđem(Fe) i cinkom(Zn) ili NPK 10-30-20 i zaorati.

PREDSETVENO ĐUBRENJE:
JARA PŠENICA: 250-400 kg/ha NPK 8-26-26 sa gvožđem (Fe) i cinkom (Zn) ili ako je zemljište siromašno na fosforu sa NPK 10-30-20 i 150-200 kg/ha UREE 46%N

JARI JEČAM: 200-300 kg/ha NPK 20-10-10 ili NPK 15-15-15 sa gvožđem (Fe) i cinkom (Zn)

JARA ZOB: oko 600 kg/ha NPK 15-15-15 sa gvožđem (Fe) i cinkom (Zn) ili NPK 13-13-21.

 

SADRŽAJ